Havevandring

Bestyrelsen for Haveforeningen Ejbylund, vil i løbet af sæsonen, besigtige haveforeningens områder, og her indskærpe at haveforeningens vedtægter bliver overholdt. Nedenstående tekst er uddrag fra ordensreglerne, og de punkter vi oftest, arbejder ud fra, ved en havevandring.

Uddrag af.: Ordensregler for Sommerbyen Ejbylund
Gældende fra 27/6 2021.

1. Renholdelse af parkeringspladser, rabatter samt stier og bede langs disse påhviler
de haver, som er tilknyttet den pågældende plads. Fordelingen af arbejdet
aftales mellem de enkelte havegruppers medlemmer.
Ved eventuel uenighed om fordelingen laver bestyrelsen en opgavefordeling.

2. I månederne Maj til og med September skal vedligeholdelse samt bortfjernelse af ukrudt og anden uønsket beplantning, være foretaget den 1 hverdag i hver måned

3. Hvor haver ikke grænser op til parkeringspladser, stier eller lignende, angiver
bestyrelsen omfanget af disse havers renholdelsesarbejde.

4. Såfremt renholdelsespligten ikke overholdes, er bestyrelsen berettiget til at lade
arbejdet udføre for de/den ansvarliges havers regning.

5. Medlemmerne skal holde huse og haver i forsvarlig og ryddelig stand.
Såfremt dette ikke overholdes, er bestyrelsen bemyndiget til at give en påtale
eller evt. lade foretage det nødvendige i.h.t. gældende vedtægt.
Alle former for master er ikke tilladt, undtaget er flagstænger.

6. Hækkens højde må max være 180 cm. Jorden langs hæk skal holdes fri af
beplantning, græs, ukrudt m.m.
Hækken skal være klippet første gang i sæsonen senest den 1. august.
Dog skal hæksider op til stier være klippet senest 1 juli.

7. Hække mellem 2 haver er fælles hæk.
Højden på hækken mellem 2 haver, skal som hovedregel være på 1,80 m.
Er der enighed mellem de 2 medlemmer, der deler hækken, om en reducering af
højden på fælleshækken, kan dette dog gøres.
Det enkelte medlem må kun klippe fælleshækken ind i siden på sin egen side.
Opstår der tvist om sådanne hække, kontaktes bestyrelsen, for afklaring. Høje
træer der er til gene for naboerne, beskæres efter aftale med naboerne, eller
fælles i henhold til hegnsloven. Ingen træer må være mere end 10 meter høje.

8. Grus, sten, byggematerialer, gødning eller lignende må ikke henligge på pladser,
veje eller stier ud over 7 dage efter aflæsning.

Comments are closed.